7 dạng tiêu đề thu hút kinh doanh Online

  1. Dùng con số
  2. Khan hiếm
  3. Câu hỏi
  4. Hướng dẫn
  5. Mệnh lệnh
  6. Cảnh báo
  7. Xu hướng