Aris thiết kế web tổ chức Hội – Doanhnhantresonla.com

Aris thiết kế Hội Doanh nhân trẻ Sơn La, Hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ Sơn La.

Hội đoàn kết, tập hợp doanh nhân trẻ không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ Sơn La nói riêng và lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam nói chung; đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh vì mục tiêu sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.


Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
2. Trụ sở của Hội: Đặt tại Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.


Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1. Hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước.
2. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (trong phong trào thanh niên), là thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Tự nguyện, tự quản.
2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
4. Không vì mục đích lợi nhuận.
5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Link web: doanhnhantresonla.com