Xu hướng làm việc từ xa, làm việc tại nhà trước đây, hiện tại và trong tương lai

Trước đây

Hiện tại

Trong tương lai

Kỹ năng làm việc tại nhà

Những bất lợi khi làm việc online tại nhà